bulmed logo

Защита на лични данни

 1. Общи положения
  1. Личните данни, предоставени, както от Клиента, така и от трети лица, като например държавни и международни органи, компетентни за превенцията от измами, относно Клиента, са съхранявани в електронна форма в регистри на лични данни с висока степен на осигуреност на комуникациите, сигурност и контрол на достъпа.
  2. Клиентът трябва да прочете тази Политика за поверителност внимателно, за да се запознае с възгледите и практиките на Bul Med Consult относно личните данни на Клиента, как се използват те и как се отнася към тях Bul Med Consult. Ако Клиентът не е съгласен с тази Политика за поверителност, Клиентът не трябва да използва услугите, предоставяни от Bul Med Consult. Предоставяйки лична информация на Bul Med Consult и поддържайки отношения с Bul Med Consult, след като Клиентът се е запознал вече с тази Политика за поверителност, Bul Med Consult ще смята, че Клиентът се е съгласил със събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с условията, установени в тази Политика за поверителност, освен ако Клиентът изрично не уведоми Bul Med Consult за обратното.
  3. Тази Политика на поверителност може да бъде периодично преработвана в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите на Bul Med Consult, законодателни промени или други правни причини. Bul Med Consult може да измени тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влезнала в сила от момента на публикуване. Ако Клиентът не е съгласен с условията в Политиката за поверителност, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването на Услугата.
 2. Събиране на информация
  1. За да ползва Услугата на Bul Med Consult, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител. Изисканата информация е необходима на Bul Med Consult за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.
  2. В случай, че Клиентът изпрати на Bul Med Consult кореспонденция, включително имейли, Bul Med Consult ще запази тази информация в досието на Клиента. Bul Med Consult ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от Bul Med Consult към Клиента. Bul Med Consult ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условия за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към Bul Med Consult и обажданията на Bul Med Consult към Клиента могат да бъдат следени и/или записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.
  3. С цел да изпълни правните си задължения за предотвратяване на закононарушения, включително, но не само, нарушаване на чужди авторски права и/или да защити всичките си Клиенти от вреди, Bul Med Consult може да придобива информация за Клиента от трети лица, включително данни относно корпоративната и финансовата история, съдебни решения и несъстоятелност, от кредитни справки и от органи за предотвратяване на закононарушения.
  4. В допълнение към личната информация, предоставена от Клиента или придобита от трети лица, Уебсайтът на Bul Med Consult може да използва технологии, които позволяват на Bul Med Consult да събира определена техническа информация като например IP адреси; операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента; видът на интернет браузера, който Клиентът използва; данни за трансфера на информацията; местоположение, влизане в мрежата; и други комуникационни данни, отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от Bul Med Consult за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения, инвентаризация или за други законни цели.
  5. Тук може да прочетете на Bul Med Consult.
 3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента
  1. С потвърждението на заявката си за ползване на услугата Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от Bul Med Consult на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от Bul Med Consult данни за описаните по-горе цели и използването й по начина, описан в настоящата Политика за поверителност и изискванията на действащото законодателство на Република България.
  2. С предоставянето на адрес за електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от Bul Med Consult търговски съобщения, свързани с услугата и/или други услуги, предоставяни от Bul Med Consult и/или негови партньори.
 4. Разкриване на информация
  1. Bul Med Consult няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. Bul Med Consult ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на Bul Med Consult. Bul Med Consult може да разкрие личната информация на Клиента на всеки член от групата на Bul Med Consult, което значи всяко дъщерно или друго свързано дружество с Bul Med Consult, компанията-майка и свързаните с нея дъщерни дружества, установени в държави от Европейското Икономическо Пространство. Това може да е необходимо на Bul Med Consult, освен за други цели, и за да изпълни искания на Клиента, да предостави услуги по поддръжка и да наблюдава за нарушения на условията.
  2. Bul Med Consult ще разкрие информация за Клиента в случай, че Bul Med Consult има задължение да стори това, произтичащо от закон, който е в сила. Такова разкритие включва, но не само, лична информация и съдържанието на кореспонденцията към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, Bul Med Consult ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до тази информация и ще ползват тази информация. Bul Med Consult и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.
 5. Сигурност и защита на информацията
  1. Клиентът може да получи достъп до личните данни, които е предоставил на Bul Med Consult и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, като отправи писмено искане до Координатора по защита на личните данни на посочения в т. 6.2. по-долу имейл адрес.
  2. Координатор по защитата на личните данни:
   Bul Med Consult, адрес за кореспонденция: град София, 1000, ул. „Александър Жендов“ №1, електронен адрес за кореспонденция: [email protected]
   Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Петя Йорданова, е-mail: [email protected]
  3. Надзорен орган:
   Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
   София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
   Електронна поща: [email protected]
   Уеб сайт: www.cpdp.bg
 6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента